گیاهان دارویی مقاوم به کم آبی

در حال حاضر با توجه به تغییرات آب و هوایی که غالباً در جهت کویرزایی و کاهش نزولات آسمانی و کمبود متابع آبی مناسب جهت کشاورزی رخ می دهد،از یک سو و از طرف دیگر با توجه به ابعاد گسترده تولید محصولات کشاورزی و گیاهانی که دارای خواص درمانی می یاشند از سوی دیگر، باعث شده تا این پتانسیل بیش از پیش به سمت کانون توجهات متمایل گردد که در اراضی کشاورزی با میزان اب بسیار ناچیز با تغییر نوع الگوی کشت و تولید گیاهان دارویی (که قابلیت سازگاری بیشتری دارند) در جهت ایجاد درآمد بالاتر و خدمتی مفید تر از گدشته در جامعه پیش رویم.از جمله این گیاهان می توان گیاهان دیل را نام برد که بصورت دیم و در برخی موارد به آبیاری بسیار کمی نیاز دارند.

814715284 9765

زعفران