سرزمین ایران از نظر ساختار، اقلیم و خاک بسیار ناهمگون بوده و رویشگاه گونه‌های بی شمار گیاهی‌ست. این اختلاف شرایط اقلیمی و همچنین کثرت کوه های گسترده همراه با برخی عوامل بومی طبیعی دیگر در طول زمان سبب پیدایش جوامع گوناگون گیاهی با ترکیب متفاوت از رستنی های مختلف شده است. این تنوع چشمگیر ضرورت ایجاد باغ های گیاهی در سطح کشور را توجیه می کند که با اهداف شناسایی، حفاظت از ذخایر ژنتیک گیاهی، بهره برداری اصولی از جنبه های تحقیقاتی، آموزشی و حتی گردشگری احداث شوند.
در حال حاضر اهمیت احداث و بهره برداری از کلکسیون ها، باغ های گیاه شناسی و پارک های علمی-تحقیقاتی برای کشورهای مختلف امری ضروری تلقی می شود؛ زیرا که این مراکز علاوه بر داشتن جاذبه های گردشگری، بستری مناسب برای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی علمی به شمار می آیند. 
در این مجموعه ها تعداد زیادی از گونه‌‌های گیاهی جمع اوری و کشت می گردند این گونه‌ها شامل گونه‌های بومی منطقه، گونه‌های دارویی ثبت شده در فارماکوپه های معتبر و ... می باشد.اولین دستاورد آن بررسی پتانسیل سازگاری و توسعه آن در منطقه مورد نظر می باشد. 
نمایش
بالا